מידע לשכירים

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

בדרך כלל שכירים אינם נדרשים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, ובכל זאת, גם אם אתם שכירים, ויש לכם הכנסות נוספות מלבד ההכנסות ממשכורת, עליכם להתעדכן ולוודא שלא חלה עליכם חובת הגשת דוח שנתי בגין ההכנסות הנוספות. כמו כן, שכיר שהכנסתו ממשכורת עולה על תקרה מסוימת חייב בהגשת דוח שנתי!!

לפעמים מס הכנסה לא מיידע את הנישומים בזמן אמת על כך שעליהם להגיש דוח שנתי, אך הוא עלול לדרוש הגשת דוחות שנתיים רטרואקטיבית!

אלה המקרים שבהם יתכן שתדרשו להגיש דוח שנתי *:
  1. משכורת גבוהה: מי שהכנסתו או הכנסת בן זוגו ממשכורת עלה על 649,000 ₪ בשנת המס.

  2. הכנסות מהשכרת נכסים: מי שיש לו הכנסה מדמי שכירות שעלה על 337000 ₪. (גם אם שולם 10% מס על ההכנסה).**

  3. הכנסות מחו"ל: מי שיש לו הכנסה מחו"ל כולל מהשכרת נכסים בחו"ל, הכנסה פטורה מקצבאות בחו"ל או ריבית , ודיבידנד שדווחו ושולם עליהם המס שסכום ההכנסות עלה  על 337000 ₪ (גם אם שולם 15% מס על ההכנסה משכירות). ***

  4. מי שיש לו הכנסות אחרות מחו"ל.

  5. הכנסה מריבית בישראל: מי שיש לו הכנסה מריבית בישראל מעל 643000 ₪

  6. הכנסה מרווחי ניירות ערך: מי שמחזור מכירות ניי"ע שלו בשנת המס עלה על 811560 ₪

  7. החזקת נכסים בחו"ל: מי שהחזיק בחו"ל יחד עם בן/בת הזוג וילדים עד גיל 18, במועד כלשהו בשנת המס, נכסים או חשבונות בתאגידים חוץ בנקאיים בסכום העולה על 1872000 ₪.

  8. בעלי שליטה: מי שהוא או בן/בת זוגו היו בעלי שליטה בחברה במשך שנת המס

  9. פריסת מס: מי שעשה פריסת מס על פיצויי פיטורין או שבח לשנים קדימה.

  10. מי שקיבל דרישה מפקיד השומה למרות שאין לו אף אחד מהסעיפים לעיל.


* התקרות נכונות לשנת 2014, בד"כ יש עדכוני סכומים משנה לשנה, אך העיקרון הוא אותו העיקרון.

** מזה מסתבר שמי שיש לו הכנסה נמוכה יותר     ושילם את ה10% מס, אינו חייב בדו"ח שנתי

*** מזה מסתבר שמי שיש לו הכנסה נמוכה יותר ושילם את ה-15% מס על שכירות או דיווח על ריבית ודיבידנד ושילם את המס, אינו חייב בדו"ח שנתי.


ג'ין קיי - יועצת מס מייצגת
04-6343596
 
שם:
טלפון:
דוא"ל: